Fulthunge Rani Lyrics and Chords – Sujan Chapagain

Transpose up

─♡─

Capo on 2nd Fret
Intro
G 
Fulthunge rani, fulthunge rani
G 
Fulthunge rani, fulthunge rani
G 
Fulthunge rani, fulthunge rani
G 
Fulthunge rani, fulthunge rani
Verse 2
G 
Kaha thiyo fuleki hoi hoi hoi
G 
Kaha thiyo fuleki  
Em7 
fulthunge 
 
 
D 
rani
G 
Fulthunge rani,  
Em7 
fulthunge 
 
 
D 
rani
G 
Fulthunge rani,  
Em7 
fulthunge 
 
 
G 
rani
G 
Kaha thiyo fuleki  
Em7 
fulthunge 
 
 
G 
rani
G 
Kaha thiyo fuleki  
Em7 
fulthunge 
 
 
G 
rani
G 
Putali jhai na na rangi hai..
G 
Putali jhai  
D 
na na rangi  
Cadd9 
kattakai mann  
G 
khane
G 
Kattak
Cadd9 
ai mann khani lai lai
G 
Kattaka
Cadd9 
i mann khani
G 
Kattak
Cadd9 
ai mann khani lai lai
G 
Kattaka
Cadd9 
i mann khani
Verse 2
G 
Dhoko bhayo yo jyaan ko ae  
Em7 
bishaune 
 
 
D 
bhari
G 
Kholi bagyo kalalala  
Em7 
timi 
 
rahya
D 
 
pari
G 
Hai hai-hai  
G 
doko bhayo yo jyaan ko eh  
Em7 
bishaune 
 
 
D 
bhari
G 
Kholi bagyo kalalala  
Em7 
timi 
 
rahya
D 
 
pari
G 
Kata hinyau ae chanchali hai re..
G 
Kata hinyau  
D 
ae 
 
chanch
Cadd9 
ali Malai  
G 
hisaai 
 
pari
G 
Malai 
 
hisa
Cadd9 
ai pari launa  
G 
malai hisai  
Cadd9 
pari
G 
Malai hisaai  
Cadd9 
pari launa  
G 
malai hisai  
Cadd9 
pari
G 
Eh hai bhutukai jyan jane
Verse 3
G 
Sururururu 
 
 
Cadd9 
bagera
Em7 
Bhururururu 
 
 
Cadd9 
udera
G 
Ha… 
 
surururu
Cadd9 
ru 
 
bagera
Em7 
Bhururururu 
 
 
Cadd9 
udera
G 
Lagyo ni kamalo  
Cadd9 
mutu 
 
chumera
E 
Lagyo ni kamalo  
Cadd9 
mutu 
 
chumera
G 
Ke ho ko ho tha pattai nahuni
G 
Atti 
 
 
D 
bhayo 
 
laun
Cadd9 
a na bheti  
G 
nahi
G 
Nabheti 
 
 
Cadd9 
nahuni launa  
G 
nabheti 
 
 
Cadd9 
nahuni
Outro
G 
Kaha thiyo fuleki hoi hoi hoi
G 
Kaha thiyo fuleki  
Em7 
fulthunge 
 
 
D 
rani
G 
Fulthunge rani,  
Em7 
fulthunge 
 
 
D 
rani
G 
Fulthunge rani,  
Em7 
fulthunge 
 
 
G 
rani
G 
Kaha thiyo fuleki  
Em7 
fulthunge 
 
 
G 
rani
G 
Kaha thiyo fuleki  
Em7 
fulthunge 
 
 
G 
rani
G 
Putali jhai na na rangi hai..
G 
Putali jhai  
D 
na na rangi  
Cadd9 
kattakai mann  
G 
khane
G 
Kattak
Cadd9 
ai mann khani lai lai
G 
Kattaka
Cadd9 
i mann khani
G 
Kattak
Cadd9 
ai mann khani lai lai
G 
Kattaka
Cadd9 
i mann khani

Leave a Reply